Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen.

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, waarin de diverse groepen op school worden vertegenwoordigd: ouders en personeel.

Het MR neemt een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. In de MR-vergaderingen (ongeveer 6 op jaarbasis) bespreekt zij het schoolbeleid of veranderingen daarin met de directeur. De MR staat voor openheid en transparantie, zodat zowel ouders als personeel op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemmings- en adviesrecht.

Wie zitten er in de MR van De Overhaal?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en drie ouderleden (die twee stemmen vertegenwoordigen). Als u vragen heeft of een punt in de vergadering aan de orde wilt stellen, kunt u via email contact opnemen met één van de MR leden.

De leerkrachten: Marleen Segaar & Angelique Krams
De ouders: Erica van Dijk (secretaris) & Rolf Groot (voorzitter)

Hoe blijft u op de hoogte?
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Ook kunt u agendapunten in brengen.

Hoe kunt u lid worden van de MR?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de personeelsgeleding wordt door het team ingevuld.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.

Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Voorbeelden van zaken waarbij de MR instemmingsrecht heeft, zijn: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school en het schoolplan. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld bij beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag van de directie, de taakverdeling binnen de schoolleiding, nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

GMR
Alle scholen van Zaan Primair hebben gezamenlijk ook nog een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hier worden gemeenschappelijke, bovenschoolse zaken besproken, zoals bijvoorbeeld het vakantierooster, de onderwijstijd of een bovenschoolse klachtenregeling. Op de site van Zaan Primair staat meer informatie over het GMR-reglement