Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen.

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de MR (medezeggenschapsraad) hebben ouders en personeel inspraak in het beleid
van De Overhaal. De leden van de MR overleggen met de directie van de school en kunnen
advies geven over zaken zoals het schoolplan, de begroting en het beleid voor
onderwijspersoneel en leerlingen. 

De MR kan ook initiatieven nemen en vragen of suggesties van ouders en personeel
behandelen. Zo kan de MR meedenken en meebeslissen over belangrijke beslissingen die
de school en de leerlingen aangaan.

Wie zitten er in de MR?
De MR van De Overhaal bestaat uit twee leerkrachten:
● Marleen Segaar (groep 3/4)
● Ednadia Strijk (groep 3/4)

En uit twee ouders:
● Erica Leijen (voorzitter en moeder van Oscar uit groep 4 en Annika uit groep 3)
* Fabian Bier (lid en vader van Jamie uit groep 5 en Elin uit groep 4)

 Nancy Koomen (directeur) vertegenwoordigt het schoolbestuur.

De MR-leden streven naar openheid en zo veel mogelijk transparantie, zodat ouders en
personeel op de hoogte zijn en kunnen reageren. Als er een vacature is in de oudergeleding,
worden er verkiezingen uitgeschreven.

Wanneer vergadert de MR?
Er zijn ongeveer vijf vergaderingen per jaar. Die staan in de agenda van de Schoolpraat-app.
Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar; ouders zijn van harte welkom om in te
bellen of aan te schuiven.

Wat mag de MR doen of beslissen?
De MR heeft instemmings- en adviesrecht. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij
verandering van onderwijsdoelen en het schoolplan. Ze hebben adviesrecht bij beleid
rondom aanstelling en ontslag van de directie, taakverdeling binnen de schoolleiding,
nieuwbouw en belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Er is ook een GMR voor gemeenschappelijke zaken van alle scholen van Zaan Primair,
zoals het vakantierooster en de onderwijstijd. Meer informatie hierover staat op de website
van Zaan Primair.

Hoe kan ik de MR van De Overhaal bereiken?
Wie een vraag of opmerking heeft, kan een van de MR-leden aanspreken op het schoolplein
of mailen naar mr@overhaal.nl