Ondersteuningsplan

Interne begeleiding speelt een cruciale rol bij de zorgstructuur binnen de school. Onze zorgstructuur is erop gericht proactief te handelen. Interne begeleiding moet zorgen voor duidelijke lijnen in de zorg op school voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Zorg op alle vlakken
Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het zorgbreedteoverleg. Dit is een overleg waarin de IB-er, de directeur, de leerplichtambtenaar, iemand van de GG&GD, de Ouder Kindadviseur en een orthopedagoog van het ABC zitten. Samen zoeken zij naar concrete en bruikbare adviezen voor hulpverlening. Dit wordt in overleg met de betrokken ouders gedaan.

U kunt ons zorgplan hier downloaden.

Enkele belangrijke punten uit het plan:

Zorgbreedteoverleg
Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het zorgbreedteoverleg. Dit is een overleg waarin de IB-er, de directeur, de leerplichtambtenaar, iemand van de GG&GD, de Ouder Kindadviseur en een orthopedagoog van het ABC zitten. Samen zoeken zij naar concrete en bruikbare adviezen voor hulpverlening. Dit wordt in overleg met de betrokken ouders gedaan.

Ondersteuning door instanties
Voor hulpvragen van kinderen waar de school zelf geen oplossing voor heeft, kunnen we ondersteuning vragen aan het Advies- en Begeleidingscentrum Zaanstad. Hiervoor wordt eerst met ouders gesproken en wordt om hun toestemming gevraagd. Om een uitgebreid beeld van een kind te krijgen, is dan een nader onderzoek nodig. Hiervoor komt een deskundige op school om te observeren en een aantal testjes met het kind te doen.

Leertijdverlenging
Wanneer uit toetsen blijkt dat ondanks handelingsplannen en/of andere maatregelen de vorderingen van een kind achterblijven, kan het zijn dat we het niet verantwoord vinden om een kind over te laten gaan naar de volgende groep. Dit is een beslissing die we zorgvuldig afwegen en waarbij we de ouders vanaf het begin betrekken. Op onze school wordt onder bepaalde omstandigheden leertijdverlenging toegepast. Deze mogelijkheid tot leertijdverlenging bestaat in de groepen 2 t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 zal hiervoor zeer sporadisch gekozen worden.

Lees meer over: